دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1545نيروهاي مسلحويال - اينترفرون آلفا 2 ب - 3mega1392/04/0563500
1545نيروهاي مسلحويال - اينترفرون آلفا 2 ب - 3mega1388/07/1645000