دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
674نيروهاي مسلح90ويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1393/05/01120000
674نيروهاي مسلحويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1392/03/0590000
674نيروهاي مسلحويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1392/02/0370000
674نيروهاي مسلحويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1391/12/0635000
674نيروهاي مسلحويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1391/12/0152000
674نيروهاي مسلحويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1391/05/2173500
674نيروهاي مسلحويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1390/02/1135000
674نيروهاي مسلحويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1388/07/1610000