سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
673نيروهاي مسلح70ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1392/04/05120000
673نيروهاي مسلح90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1393/05/01120000
673نيروهاي مسلحويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1392/03/0590000
673نيروهاي مسلحويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1392/02/0370000
673نيروهاي مسلحويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1391/12/0152000
673نيروهاي مسلحويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1390/02/1135000
673نيروهاي مسلحويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1388/07/1610000