پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9599نيروهاي مسلح90ويال - انسولين گلارژين - 1000iu/10ml1391/07/01870000
9599نيروهاي مسلحويال - انسولين گلارژين - 1000iu/10ml1391/06/19870000