چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1876نيروهاي مسلحويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 500,500/vial1392/03/05220000
1876نيروهاي مسلحويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 500,500/vial1390/04/28170000
1876نيروهاي مسلحويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 500,500/vial1388/07/16286000