چهارشنبه 11 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1876نيروهاي مسلحويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 500,500/vial1392/03/05220000
1876نيروهاي مسلحويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 500,500/vial1390/04/28170000
1876نيروهاي مسلحويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 500,500/vial1388/07/16286000