چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2435نيروهاي مسلحويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 250,250/vial1392/04/05110500
2435نيروهاي مسلحويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 250,250/vial1388/07/1685000