شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2435نيروهاي مسلحويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 250,250/vial1392/04/05110500
2435نيروهاي مسلحويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 250,250/vial1388/07/1685000