شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1538نيروهاي مسلح90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1393/04/186194500
1538نيروهاي مسلحويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1392/06/156194500
1538نيروهاي مسلحويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1390/12/212970000