يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1537نيروهاي مسلح90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1393/05/013100000
1537نيروهاي مسلح90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1393/04/183100000
1537نيروهاي مسلحويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1392/10/253180000
1537نيروهاي مسلحويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1391/02/131420000
1537نيروهاي مسلحويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1390/06/021280000
1537نيروهاي مسلحويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1388/07/16360000