سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8178نيروهاي مسلحويال - هيدروکورتيزون سديم سوکسينات - 100mg/2ml1392/09/0133500
8178نيروهاي مسلحويال - هيدروکورتيزون سديم سوکسينات - 100mg/2ml1392/07/0123500
8178نيروهاي مسلحويال - هيدروکورتيزون سديم سوکسينات - 100mg/2ml1392/04/0518000
8178نيروهاي مسلحويال - هيدروکورتيزون سديم سوکسينات - 100mg/2ml1391/02/2015500
8178نيروهاي مسلحويال - هيدروکورتيزون سديم سوکسينات - 100mg/2ml1390/06/0114000