شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
637نيروهاي مسلح70ويال - هيدروکورتيزون - 100mg1393/06/0139000
637نيروهاي مسلح70ويال - هيدروکورتيزون - 100mg1392/09/0133500
637نيروهاي مسلحويال - هيدروکورتيزون - 100mg1391/07/2016000
637نيروهاي مسلحويال - هيدروکورتيزون - 100mg1391/02/2015500
637نيروهاي مسلحويال - هيدروکورتيزون - 100mg1390/06/0214000