جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7386نيروهاي مسلحويال - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 180IU/1ml1392/09/201450000
7386نيروهاي مسلحويال - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 180IU/1ml1391/11/01350000
7386نيروهاي مسلحويال - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 180IU/1ml1390/05/29300000