شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1978نيروهاي مسلحويال - هپارين سديم - 25000IU/5ml1392/11/2077500
1978نيروهاي مسلحويال - هپارين سديم - 25000IU/5ml1389/10/1158000