جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1978نيروهاي مسلحويال - هپارين سديم - 25000IU/5ml1392/11/2077500
1978نيروهاي مسلحويال - هپارين سديم - 25000IU/5ml1389/10/1158000