جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10683نيروهاي مسلح90ويال - گلاتيرامر استات - 20mg1393/04/25525000
10683نيروهاي مسلح90ويال - گلاتيرامر استات - 20mg1393/04/25525000
10683نيروهاي مسلحويال - گلاتيرامر استات - 20mg1392/04/06525000