چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
597نيروهاي مسلحويال - گلوکاگون - 1mg/ml1393/02/011281088
597نيروهاي مسلحويال - گلوکاگون - 1mg/ml1392/12/171200000
597نيروهاي مسلحويال - گلوکاگون - 1mg/ml1392/01/01413500
597نيروهاي مسلحويال - گلوکاگون - 1mg/ml1390/07/16380000