جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
581نيروهاي مسلح90ويال - گان سيکلووير - 500mg1393/05/011000000
581نيروهاي مسلح90ويال - گان سيکلووير - 500mg1393/05/201600000
581نيروهاي مسلح90ويال - گان سيکلووير - 500mg1393/05/011000000
581نيروهاي مسلحويال - گان سيکلووير - 500mg1392/05/201775000
581نيروهاي مسلحويال - گان سيکلووير - 500mg1391/12/26992900
581نيروهاي مسلحويال - گان سيکلووير - 500mg1391/11/20992900
581نيروهاي مسلحويال - گان سيکلووير - 500mg1391/02/02943000
581نيروهاي مسلحويال - گان سيکلووير - 500mg1390/07/26715000