دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2241نيروهاي مسلح70ويال - گادوديامايد ( گادودياميد ) - 287mg/ml1393/11/011330000
2241نيروهاي مسلح70ويال - گادوديامايد ( گادودياميد ) - 287mg/ml1393/04/15650000
2241نيروهاي مسلحويال - گادوديامايد ( گادودياميد ) - 287mg/ml1392/05/07616500
2241نيروهاي مسلحويال - گادوديامايد ( گادودياميد ) - 287mg/ml1389/10/05388500