پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
532نيروهاي مسلح100ويال - فيبرينوژن - 1g1393/11/0112560000
532نيروهاي مسلحويال - فيبرينوژن - 1g1392/05/09300000
532نيروهاي مسلحويال - فيبرينوژن - 1g1388/07/16150000