دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2682نيروهاي مسلح100ويال - فاکتور 7 - 1.2mg1393/03/0110900000
2682نيروهاي مسلح100ويال - فاکتور 7 - 1.2mg1393/04/2510900000
2682نيروهاي مسلحويال - فاکتور 7 - 1.2mg1388/07/1650000