شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8170نيروهاي مسلح70ويال - اتانرسپت - 50mg1393/05/014000000
8170نيروهاي مسلح70ويال - اتانرسپت - 50mg1393/04/256600000
8170نيروهاي مسلحويال - اتانرسپت - 50mg1392/06/228482000
8170نيروهاي مسلحويال - اتانرسپت - 50mg1392/07/018482000