چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4008نيروهاي مسلح70ويال - اتانرسپت - 25mg1393/05/012000000
4008نيروهاي مسلح70ويال - اتانرسپت - 25mg1393/04/182000000
4008نيروهاي مسلح70ويال - اتانرسپت - 25mg1393/04/183500000
4008نيروهاي مسلحويال - اتانرسپت - 25mg1392/09/024247000
4008نيروهاي مسلحويال - اتانرسپت - 25mg1392/04/033766125
4008نيروهاي مسلحويال - اتانرسپت - 25mg1392/04/283766125
4008نيروهاي مسلحويال - اتانرسپت - 25mg1391/12/262668200
4008نيروهاي مسلحويال - اتانرسپت - 25mg1390/07/252350000
4008نيروهاي مسلحويال - اتانرسپت - 25mg1388/07/162020600