شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
492نيروهاي مسلح90ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/08/011100000
492نيروهاي مسلح90ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/06/011126000
492نيروهاي مسلح90ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/06/011100000
492نيروهاي مسلح90ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/06/011000000
492نيروهاي مسلح90ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/05/01900000
492نيروهاي مسلح85ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/04/181189000
492نيروهاي مسلح85ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/04/181189000
492نيروهاي مسلحويال - اپيروبيسين - 50mg1392/06/041100000
492نيروهاي مسلحويال - اپيروبيسين - 50mg1391/04/19680000
492نيروهاي مسلحويال - اپيروبيسين - 50mg1390/07/18511000