جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
491نيروهاي مسلح90ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/09/01233000
491نيروهاي مسلح90ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/05/01379000
491نيروهاي مسلح90ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/05/01379000
491نيروهاي مسلح85ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/06/01379000
491نيروهاي مسلح85ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/06/01273000
491نيروهاي مسلح90ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/05/01208000
491نيروهاي مسلح85ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/04/18273000
491نيروهاي مسلح90ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/04/18233000
491نيروهاي مسلحويال - اپيروبيسين - 10mg1392/06/04379000
491نيروهاي مسلحويال - اپيروبيسين - 10mg1391/12/09187849
491نيروهاي مسلحويال - اپيروبيسين - 10mg1391/04/19150000
491نيروهاي مسلحويال - اپيروبيسين - 10mg1391/01/23138265
491نيروهاي مسلحويال - اپيروبيسين - 10mg1390/12/13128000