يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
472نيروهاي مسلح90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/08/30640000
472نيروهاي مسلح90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/02/01640000
472نيروهاي مسلح90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/02/01640000
472نيروهاي مسلح90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/05/01542000
472نيروهاي مسلح90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/04/25542000
472نيروهاي مسلح90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/04/18580000
472نيروهاي مسلح85ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/04/18640000
472نيروهاي مسلح90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/04/18583000
472نيروهاي مسلحويال - دوگسوروبيسين - 50mg1392/04/01600000
472نيروهاي مسلحويال - دوگسوروبيسين - 50mg1391/08/051092000
472نيروهاي مسلحويال - دوگسوروبيسين - 50mg1391/02/26410000
472نيروهاي مسلحويال - دوگسوروبيسين - 50mg1391/01/23306000
472نيروهاي مسلحويال - دوگسوروبيسين - 50mg1390/04/07290000