پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
473نيروهاي مسلح85ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/06/01283000
473نيروهاي مسلح90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/05/01155500
473نيروهاي مسلح85ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/04/25245000
473نيروهاي مسلح90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/04/25182000
473نيروهاي مسلح85ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/04/25196500
473نيروهاي مسلح90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/04/18175000
473نيروهاي مسلح85ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/04/18295500
473نيروهاي مسلح90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/04/18155500
473نيروهاي مسلحويال - دوگسوروبيسين - 10mg1392/10/05245000
473نيروهاي مسلحويال - دوگسوروبيسين - 10mg1392/03/01152500
473نيروهاي مسلحويال - دوگسوروبيسين - 10mg1391/02/26163000
473نيروهاي مسلحويال - دوگسوروبيسين - 10mg1391/01/23143000
473نيروهاي مسلحويال - دوگسوروبيسين - 10mg1390/04/15131500