شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17753نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1393/05/2016000000
17753نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1393/05/0116000000
17753نيروهاي مسلحويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1393/02/0116000000
17753نيروهاي مسلحويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1391/12/0710300000
17753نيروهاي مسلحويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1391/02/058833000