پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1478نيروهاي مسلح85ويال - دوستاکسل - 80mg1393/08/3010558500
1478نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/08/017000000
1478نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/04/188282500
1478نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/05/014950000
1478نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/04/255676500
1478نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/05/208000000
1478نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/05/018282500
1478نيروهاي مسلح85ويال - دوستاکسل - 80mg1393/05/0110558500
1478نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/05/017000000
1478نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/04/187000000
1478نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/05/017000000
1478نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/04/184950000
1478نيروهاي مسلح85ويال - دوستاکسل - 80mg1393/04/1810558500
1478نيروهاي مسلحويال - دوستاکسل - 80mg1392/07/0110558500
1478نيروهاي مسلحويال - دوستاکسل - 80mg1388/07/168617800