يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1716نيروهاي مسلح85ويال - دوستاکسل - 20mg1393/05/022639500
1716نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/08/011750000
1716نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/04/192046000
1716نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/05/011240000
1716نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/04/251568000
1716نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/05/202000000
1716نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/04/182046000
1716نيروهاي مسلح85ويال - دوستاکسل - 20mg1393/04/182639500
1716نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/05/011850000
1716نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/04/181850000
1716نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/05/011850000
1716نيروهاي مسلح90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/04/181240000
1716نيروهاي مسلح85ويال - دوستاکسل - 20mg1393/05/012638000
1716نيروهاي مسلحويال - دوستاکسل - 20mg1388/07/162154400