جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
386نيروهاي مسلح100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/11/15112500
386نيروهاي مسلح100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/09/16100000
386نيروهاي مسلح100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/05/01100000
386نيروهاي مسلح100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/05/01100000
386نيروهاي مسلح100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/05/20132500
386نيروهاي مسلح100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/05/01120000
386نيروهاي مسلحويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1392/04/1510000
386نيروهاي مسلحويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1388/10/265000