شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
384نيروهاي مسلح90ويال - دانوروبيسين - 20mg1393/05/01464000
384نيروهاي مسلح90ويال - دانوروبيسين - 20mg1393/04/25464000
384نيروهاي مسلح90ويال - دانوروبيسين - 20mg1393/04/18464000
384نيروهاي مسلحويال - دانوروبيسين - 20mg1391/04/06230000
384نيروهاي مسلحويال - دانوروبيسين - 20mg1390/06/19210000