سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
382نيروهاي مسلحويال - دانترولن سديم - 20mg1392/10/254234766
382نيروهاي مسلحويال - دانترولن سديم - 20mg1390/10/181495000
382نيروهاي مسلحويال - دانترولن سديم - 20mg1388/07/16150000