سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
378نيروهاي مسلح90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1393/05/01720000
378نيروهاي مسلح90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1393/04/25720000
378نيروهاي مسلحويال - داکتينومايسين - 0.5mg1392/11/01801253
378نيروهاي مسلحويال - داکتينومايسين - 0.5mg1392/05/06731471
378نيروهاي مسلحويال - داکتينومايسين - 0.5mg1391/03/28290000
378نيروهاي مسلحويال - داکتينومايسين - 0.5mg1390/11/05673226