شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
377نيروهاي مسلح90ويال - داکاربازين - 200mg1393/08/01235000
377نيروهاي مسلح90ويال - داکاربازين - 200mg1393/05/01207000
377نيروهاي مسلح85ويال - داکاربازين - 200mg1393/04/25265000
377نيروهاي مسلحويال - داکاربازين - 200mg1392/11/01265000
377نيروهاي مسلحويال - داکاربازين - 200mg1391/01/27113000
377نيروهاي مسلحويال - داکاربازين - 200mg1390/07/09110000