سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
376نيروهاي مسلح90ويال - داکاربازين - 100mg1393/08/01180000
376نيروهاي مسلح90ويال - داکاربازين - 100mg1393/05/01142500
376نيروهاي مسلح85ويال - داکاربازين - 100mg1393/04/25180000
376نيروهاي مسلحويال - داکاربازين - 100mg1392/07/07180000
376نيروهاي مسلحويال - داکاربازين - 100mg1388/07/1653000