پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4258نيروهاي مسلح90ويال - ستوکسيماب - 100mg/5ml1392/03/059864000
4258نيروهاي مسلحويال - ستوکسيماب - 100mg/5ml1391/02/104720000
4258نيروهاي مسلحويال - ستوکسيماب - 100mg/5ml1390/07/094380000