پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
15691نيروهاي مسلح90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1393/07/0110000000
15691نيروهاي مسلح90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1393/05/019500000
15691نيروهاي مسلح90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1393/04/259500000
15691نيروهاي مسلحويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1392/04/2310187500
15691نيروهاي مسلحويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1392/02/174980000
15691نيروهاي مسلحويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1392/02/164980000