پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1454نيروهاي مسلح90ويال - سيتارابين - 1gr1393/09/01758000
1454نيروهاي مسلح85ويال - سيتارابين - 1gr1393/06/01695000
1454نيروهاي مسلح90ويال - سيتارابين - 1gr1393/06/01610000
1454نيروهاي مسلح90ويال - سيتارابين - 1gr1393/06/01610000
1454نيروهاي مسلح90ويال - سيتارابين - 1gr1393/05/01540000
1454نيروهاي مسلح85ويال - سيتارابين - 1gr1393/04/18758000
1454نيروهاي مسلحويال - سيتارابين - 1gr1392/09/01849685
1454نيروهاي مسلحويال - سيتارابين - 1gr1392/04/10758000
1454نيروهاي مسلحويال - سيتارابين - 1gr1391/05/01445000
1454نيروهاي مسلحويال - سيتارابين - 1gr1391/04/19407000
1454نيروهاي مسلحويال - سيتارابين - 1gr1391/01/23373000
1454نيروهاي مسلحويال - سيتارابين - 1gr1390/11/26345000