يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
375نيروهاي مسلح90ويال - سيتارابين - 100mg1393/09/0182000
375نيروهاي مسلح90ويال - سيتارابين - 100mg1393/05/0182000
375نيروهاي مسلح85ويال - سيتارابين - 100mg1393/06/01157000
375نيروهاي مسلح90ويال - سيتارابين - 100mg1393/05/0182000
375نيروهاي مسلح85ويال - سيتارابين - 100mg1393/04/18180000
375نيروهاي مسلح90ويال - سيتارابين - 100mg1393/04/1882000
375نيروهاي مسلحويال - سيتارابين - 100mg1391/11/01244572
375نيروهاي مسلحويال - سيتارابين - 100mg1391/12/05152369
375نيروهاي مسلحويال - سيتارابين - 100mg1391/05/11111000
375نيروهاي مسلحويال - سيتارابين - 100mg1391/02/26147271
375نيروهاي مسلحويال - سيتارابين - 100mg1390/09/2052800