يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9391نيروهاي مسلحويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 1000mg1392/05/20279994
9391نيروهاي مسلحويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 1000mg1390/08/22139280