شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9391نيروهاي مسلحويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 1000mg1392/05/20279994
9391نيروهاي مسلحويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 1000mg1390/08/22139280