شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
370نيروهاي مسلح90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1393/04/18219000
370نيروهاي مسلحويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1392/06/30219000
370نيروهاي مسلحويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1391/02/11102900
370نيروهاي مسلحويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1390/05/2991400