سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
368نيروهاي مسلح90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1393/08/01110000
368نيروهاي مسلح90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1393/08/01110000
368نيروهاي مسلح85ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1393/07/01110000
368نيروهاي مسلح90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1393/05/0141700
368نيروهاي مسلح85ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1393/04/18100000
368نيروهاي مسلحويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1392/10/02100000
368نيروهاي مسلحويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1392/11/27100000
368نيروهاي مسلحويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1392/10/2541700
368نيروهاي مسلحويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1389/07/1035500