جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
332نيروهاي مسلح70ويال - کلوگزاسيلين - 500mg1393/06/0119000
332نيروهاي مسلحويال - کلوگزاسيلين - 500mg1392/03/0514500
332نيروهاي مسلحويال - کلوگزاسيلين - 500mg1391/09/259000
332نيروهاي مسلحويال - کلوگزاسيلين - 500mg1390/07/207400