جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
330نيروهاي مسلحويال - کلوگزاسيلين - 250mg1392/03/0511500
330نيروهاي مسلحويال - کلوگزاسيلين - 250mg1391/09/257200
330نيروهاي مسلحويال - کلوگزاسيلين - 250mg1391/05/146000
330نيروهاي مسلحويال - کلوگزاسيلين - 250mg1390/05/254800