دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2377نيروهاي مسلح90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1393/04/1813000000
2377نيروهاي مسلح90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1393/05/0113000000
2377نيروهاي مسلحويال - کلادريبين - 10mg/5ml1392/06/0111915500
2377نيروهاي مسلحويال - کلادريبين - 10mg/5ml1389/07/102850000