شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
286نيروهاي مسلح90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/11/01240000
286نيروهاي مسلح90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/09/16150000
286نيروهاي مسلح85ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/06/01290000
286نيروهاي مسلح70ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/04/25360000
286نيروهاي مسلح85ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/04/25226000
286نيروهاي مسلح85ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/04/18219000
286نيروهاي مسلحويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1392/09/16150000
286نيروهاي مسلحويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1392/03/05100000
286نيروهاي مسلحويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1391/09/2570000