سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
284نيروهاي مسلح90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1393/11/0175000
284نيروهاي مسلحويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1392/03/0544500
284نيروهاي مسلحويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1391/09/2528000
284نيروهاي مسلحويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1390/05/2520000