شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
285نيروهاي مسلح90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1393/11/0125000
285نيروهاي مسلحويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1392/03/0520000
285نيروهاي مسلحويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1391/09/2513000
285نيروهاي مسلحويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1390/05/259200